webBOX edu jest to profesjonalny system do zarządzania przepływem informacji między placówką przedszkolną,
wychowawcami grup z jednej strony, a rodzicami i opiekunami dzieci z drugiej strony.

Regulamin konkursu


pod nazwą „Przedszkolak Przyszłości”
 


Preambuła - Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 1. „Organizator” - RSI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169308, o kapitale zakładowym w wysokości 216.000,00 zł, NIP: 642-246-28-84.

 2. „Konkurs” - Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Przedszkolak Przyszłości” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 3. „Regulamin” - niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, w związku z ich udziałem w Konkursie.

 4. „Serwis” - serwis internetowy działający pod domeną webboxedu.pl, w ramach którego działa system (aplikacja) webBOX edu.

 5. „Uczestnik Konkursu” - placówka przedszkolna, w imieniu której dokonano skutecznego zgłoszenia do Konkursu.

 6. „Laureat Konkursu” - placówka przedszkolna, która w wyniku głosowania zajęła jedno z 5 (pięciu) nagradzanych miejsc.

 7. „Placówka przedszkolna” - każde przedszkole działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.

 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie przedszkolom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.

 4. Istotą Konkursu jest wyłonienie 5 (pięciu) Laureatów Konkursu, z zaznaczeniem miejsc od I do V, w drodze głosowania.

 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania nagród opisane są w § 8 - 10 Regulaminu.

 

§ 2
Obszar

Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet.

§ 3
Termin

 1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 24 marca 2014 roku godz. 00:01 (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 30 kwietnia roku godz. 12:00 (data zakończenia Konkursu).

 2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu – Laureatów Konkursu – nastąpi w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia o godzinie 13.00 na stronie webboxedu.pl poprzez wskazanie nazw placówek przedszkolnych - Laureatów Konkursu. Dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną w tym samym dniu poinformowani o zwycięstwie w Konkursie za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail podany przez danego Laureata Konkursu, w trakcie zgłoszenia się do Konkursu.

 

§ 4
Uczestnictwo w Konkursie

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Umocowany przedstawiciel przedszkola zainteresowany zgłoszeniem przedszkola do udziału w Konkursie zobowiązany jest wejść na stronę Serwisu webboxedu.pl, kliknąć w pozycję menu „Konkurs”, kliknąć w baner „weź udział w konkursie”, założyć bezpłatne konto przedszkola w serwisie webboxedu.pl oraz umieścić w nim do 3 (trzech) prac konkursowych. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie te przedszkola, które mają siedzibę i działają na terenie Polski.

 

§ 5
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Uprawniony przedstawiciel przedszkola, który chce zgłosić prace do Konkursu, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej..

 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie, w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.

 3. Aby dokonać skutecznego zgłoszenia udziału przedszkola w Konkursie, osoba zgłaszająca ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:

 4. w okresie trwania Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu, wejść na stronę internetową Serwisu, zaznajomić się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptować jego treść oraz dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie - wypełnić formularz zgłoszenia poprzez jego wypełnienie w sposób kompletny, prawidłowy i zgodny z prawdą, zgodnie z punktem „b” poniżej;

 5. podać w formularzu zgłoszeniowym:

 6. Nazwę placówki,

 7. Nazwę miejscowości

 8. Adres strony,

 9. Adres e-mail,

 10. Hasło,

 11. Powtórzyć hasło,

 12. zapoznać się i zaakceptować regulamin konkursu

 13. potwierdzić rejestrację w Konkursie poprzez „kliknięcie” w przycisk „ Zakładam konto”.

 14. przesłać za pomocą aplikacji webBOX edu do trzech zdjęć (prac) w technice dowolnej pod tytułem „Przedszkolak Przyszłości” wykonanych przez dzieci uczęszczające do placówki, na które będą głosować Internauci, za pomocą przycisku „Like” („Lubię to”) aplikacji Facebook umieszczonym przy nazwie placówki przedszkolnej.

 15. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 (to jest po dniu 30 kwietnia 2014 r., godz. 12:00) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

 16. Nadesłane zgłoszenia, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu ich weryfikacji, czy spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dana Placówka przedszkolna nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, wówczas Organizator Konkursy może podjąć decyzję o niedopuszczeniu takiego uczestnika do udziału w Konkursie.

 

§ 6
Dane osobowe

 1. Dane osobowe osób zgłaszających Uczestników do Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

 2. Administratorem danych jest Organizator.

 3. Na potrzeby dostarczenia i wydania nagrody, Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu.

 4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie.


§ 7
Prace konkursowe

 1. Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest przesłać do systemu do 3 zdjęć lub skanów prac konkursowych.

 2. Kategorycznie zabronione jest przesyłanie prac mogących zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, a także w sposób zawierający treści pornograficzne, pochwalający faszyzm, nazizm, komunizm, propagujący przemoc, obrażający uczucia religijne, naruszający prawa innych osób, rozpowszechniający wizerunek osób bez zezwolenia.

 3. Organizator jest uprawniony do wykluczania Uczestników w szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie (zdjęcia) narusza bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanego zdjęcia nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotowe zdjęcie do Konkursu, a także w przypadku, gdy zdjęcie zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać będzie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje.

 4. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonego uprzednio zdjęcia w przypadku zgłoszenia pod jego adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn jak wyżej.

 5. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania nagrody - praw autorskich do zgłoszonego w Konkursie i nagrodzonego zdjęcia, bez ograniczeń, co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do zdjęcia na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do zdjęcia oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

 6. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku ze zdjęciem (zdjęciami) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia tego zdjęcia (zdjęć) do Konkursu.

 

§ 8
Tryb wyłonienia laureatów i przyznawania nagród

 1. Wyłonienie laureatów konkursu odbywa się w drodze głosowania. Głosowanie dotyczy prac zgłoszonych przez danego Uczestnika Konkursu.

 2. Uprawnionym do głosowania jest każdy użytkownik sieci Internet, który posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Celem oddania głosów użytkownik musi być zalogowany w serwisie Facebook, a następnie kliknąć w pole „Lubię to” na stronie konkursu przy wybranej przez siebie placówce.

 4. Wygrywają Ci Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów, czyli kliknięć w pole „Lubię to” (tzw. potocznie „lajki”). Laureatami Konkursu zostanie 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy otrzymali jak największą liczbę głosów. Laureaci Konkursu zajmą miejsca od I do V, którym zostaną przyznane zgodnie z liczbą otrzymanych lajków tj. I miejsce zajmie Laureat, który otrzymał największą liczbę lajków itd.

 5. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszona żadna Praca Konkursowa, nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.

 6. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia wiadomości lub uzasadnionego przypuszczenia, iż wyniki głosowania zostały sfałszowane, w szczególności poprzez uruchamianie oprogramowania, które będzie wpływało na modyfikację adresu IP komputera, z którego oddawano głosy.

 

§ 9
Nagrody Konkursu

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 2. za zajęcie I miejsca tablet marki Overmax model Fantasytab, oraz lalka Lalanka, a także bezpłatny dostęp do aplikacji webBOX edu wraz z obsługą serwisową bezterminowo do dnia działania aplikacji webBOX edu.; łączna wartość nagród opisanych w niniejszym podpunkcie wynosi 759,00 PLN brutto

 3. za zajęcie miejsca od II lub III nagroda w postaci tabletu marki Overmax model Fantasytab oraz lalka Lalanka, a także bezpłatny dostęp do aplikacji webBOX edu wraz z obsługą serwisową na okres do dnia 30.06.2015 r. dla każdego z Laureatów Konkursu, który zajął miejsce II i III; łączna wartość nagrody (jednego zestawu: tablet + lalka Lalanka + dostęp do aplikacji) opisanej niniejszym podpunktem wynosi 559,00 PLN brutto

 4. za zajęcie miejsca od IV lub V nagroda w postaci Lalki Lalanki oraz bezpłatny dostęp do aplikacji webBOX edu wraz z obsługą serwisową na okres do dnia 30.06.2015 r. dla każdego z Laureatów Konkursu, który zajął miejsce IV lub V; łączna wartość nagrody (jednego zestawu: lalka Lalanka + dostęp do aplikacji) opisanej niniejszym podpunktem wynosi 249,00 PLN brutto.

 5. Dla każdego z Uczestników Konkursu, Organizator przewidział nagrody pocieszenia w postaci bezpłatnego dostępu do aplikacji webBOX edu wraz z obsługą serwisową na okres do dnia 30.06.2014 r., wartość pojedynczej licencji - 89,00 PLN brutto

 6. Dla wszystkich osób głosujących Organizator przewidział nagrody w postaci zniżek do sklepów internetowych Partnerów konkursu to jest sklepu sportdlaciebie.pl w wysokości 10% oraz sklepu Dzieciaczkowo.pl w wysokości 5% do wykorzystania na zakupy do końca 2014 roku.

 7. Nagrody rzeczowe wydaje Organizator.

 

§ 10
Wydanie nagród

 1. Laureaci Konkursu oraz Uczestnicy uprawnieni do otrzymania nagrody otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail, w dniu 30 kwietnia 2014 r.

 2. Nagrodzeni Uczestnicy są zobowiązani w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail i wskazać dane adresowe dostarczenia nagrody.

 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika i postanowienia o przepadku nagrody.

 4. Organizator jest uprawniony do przekazania nagród osobiście.

 5. Warunkiem niezbędnym do przejścia prawa własności do nagrody na Laureata Konkursu jest podpisanie przez Laureata Konkursu protokołu odbioru nagrody.

 6. W przypadku wysyłki nagrody drogą pocztową, zostanie ona wysłana na adres nagrodzonego Uczestnika Konkursu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 7. Niestawiennictwo uprawnionego do nagrody po odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub jej nieodebranie w przypadku opisanym w ust. 6 powyżej, powoduje utratę prawa do nagrody - oraz ew. dodatkowej nagrody gotówkowej - które przechodzą do dyspozycji Organizatora.

 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, opisanych w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 11
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.

 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie webboxedu.pl.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.

 4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies